ANBI

ANBI gegevens

Het Zuiderparktheater is een culturele ANBI.

Adres
Henriëtte Roland Holstweg 100
2533 ST Den Haag

RSIN/fiscaal nummer
855290766

KvK- nummer
63558289

Jaarverslag / rekening 2023

Publicatieplicht Anbi

Stichting Zuiderparktheater

De stichting heeft ten doel:

  1. Het exploiteren van een openluchttheater in het Zuiderpark | Den Haag, waarbij het bevorderen van (amateur) kunstbeoefening in de meest brede zin, zulks als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats gekomen regeling voorop staat
  2. Waar mogelijk het bevorderen van cohesie, het versterken van de buurtfunctie van het theater en/of het leggen van dwarsverbanden tussen instellingen en de inwoners van Den Haag en de buurtbewoners in Escamp in het bijzonder door middel van culturele en andere activiteiten.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het organiseren van culturele, educatieve en recreatieve activiteiten; het organiseren, ondersteunen ontwikkelen en
    initiëren van alle andere evenementen, activiteiten en middelen die nodig, nuttig, bevorderlijk of wenselijk blijken te zijn om dit doel te bereiken.
  4. De stichting heeft geen winstoogmerk. Ook uit de feitelijke werkzaamheid/werkzaamheden van de stichting blijkt dat de stichting het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft.

Bestuurssamenstelling

Nachet Louchahi (voorzitter)
Wilma van Oostrom (penningmeester)
Kjell Wagner (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid

De bestuurders verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.